สำนักการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 6533, 4960